AGA POKOJE GOŒCINNE - Tanie noclegi w P³ocku


IdŸ do treœci

Menu g³ówne:Witam Pañstwa

„AGA” Pokoje goœcinne jest obiektem usytuowanym na jednej z ³adniejszych dzielnic 1000 - letniego miasta P³ocka. Po³o¿enie obiektu sprawia, i¿ nasi goœcie mog¹ odpocz¹æ w ciszy i spokoju, a jednoczeœnie mieæ wszystko pod rêk¹.
Oferujê goœcinê w pokojach 2 osobowych z ³azienkami i internetem - ³¹cznie 10 miejsc, ogólnodostêpn¹ wy³¹cznie do dyspozycji goœci w pe³ni wyposa¿on¹ kuchniê, parking na ogrodzonym terenie, a to wszystko za nisk¹ cenê.
Mi³e i przytulnie urz¹dzone pokoje sprawi¹, ¿e poczuj¹ siê Pañstwo jak w domu.

Pokoje odnowione w lipcu 2013r.

Serdecznie zapraszam


Powrót do treœci | Wróæ do menu g³ównego